Kallelse till årsmöte 2014

Söndag den 16 mars kl 14.00 – 16.30
(sen åker vi till ordinarie träning).
Plats; hemma hos Stig Mattson, Björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet).

O.S.A. senast den 9 mars här.

För att ta del av dokumenten verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse använd länken som följde med i kallelsen. Har du inte kvar den kontakta Tina, tina.nahkuri@gmail.com

Medlemsavgift ska vara betald senast den 9 mars för att kunna rösta.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Justering av stadgar.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d. (X antal) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e. (X antal) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud, SSDF.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *