Kallelse till årsmöte 2016

Juniordykarnas årsmöte går av stapeln den 13 mars kl 14.00 – 16.00 hos Stig Mattsson på Gamla björlandavägen 21.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar i Juniordykarna. Kom och gör din röst hörd och välj nästa styrelse!
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems avgifter.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens kassör för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Val av en ledamot på ett år.
d) En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år. 
e) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Valberedningen föreslår

  • Till föreningens kassör för en tid av två år: Oskar Strand
  • Ledamöter i styrelsen för en tid av två år: Alma Wetterek, Peter Johnsen, Johan Lindqvist och Stig Mattson
  • Val av ledamot på ett år: Andrea Olsson
  • En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år: Gabriel Manne
  • En revisor jämte (ersättare) för en tid av ett år: Maret Souaru (revisor) och Hans Fogelberg (suppleant)

Valberedningen består av: Anders Lundberg, Sofia Tapani och Malin Knoop

Välkomna hem till Stig Mattson, Gamla björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet). Vi åker gemensamt till träningen på Lundbybadet efter mötet.

O.S.A. senast den 6 mars för matens skull till simon.t.pettersson (at) gmail.com

Väl mött!