Extra årsstämma söndag 3 september

Härmed kallas medlemmar i Göteborgs Fridykarklubb Juniordykarna till extra årsmöte den 3:e september klockan 19:00. Mötet sker digitalt via Teams och alla medlemmar är välkomna, möteslänk har skickats ut via mejl. Om du ej fått mejlet, kontakta styrelsen på info@juniordykarna.se.

Bakgrund:
På grund av arbete behöver vår ordförande tyvärr lämna sin post i förtid och därför behöver klubben välja en ny ordförande för återstoden av mandatperioden.

Valberedningens förslag på ny ordförande:
Sofia Svensson

Dagordning:
Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare
Fastställande av röstlängd
Frågan om mötet är stadgeenligt sammankallat
Val av ny ordförande för klubben
Val av ytterligare en ledamot till styrelsen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Alla medlemmar är välkomna att delta och rösta. Om du har frågor inför mötet vänligen kontakta valberedningens ordförande, Peter Johnsén (peter.a.johnsen@gmail.com)

 

Välkomna!

Styrelsen, Juniordykarna